Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна актуализация на 21.05.2018 г

I. Въведение

1.1 Целта на тази Политика за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Аеротур ММ ЕООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните или ОРЗД) и Закона за защита на личните данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 25 май 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Аеротур ММ ЕООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Шипка №34, Руски Културно-Информационен Център, етаж 4, ЕИК 130555279, наричано по-долу за краткост „Аеротур ММ“.

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Принципи при обработването на лични данни

3.1. Аеротур ММ обработва следните категории лични данни
име;
имейл адрес;
пол;
телефонен номер;
местонахождение;
дата на раждане;
информация от запитвания;

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за Аеротур ММ ЕООД. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с изпълнението на Вашата поръчка или обработването на детайлите по Вашето плащане.

3.2 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

3.3 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

3.4 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

3.5 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

3.6 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

3.7 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки

IV. Цел на обработването на лични данни

Аеротур ММ обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Аеротур ММ обработва лични данни за следните конкретни цели:

4.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Аеротур ММ. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Аеротур ММ необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
•    сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
•    резервация и издаване на самолетни билети;
•    издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
•    сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.

4.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Аеротур ММ изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, както и кампании на бизнес партньори на Аеротур ММ.

V. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Аеротур ММ типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VI. Получатели на лични данни

Аеротур ММ предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:
•    авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети;
•    хотели, резервационни системи за хотели;
•    круизни компании, резервационни системи за круизи;
•    туроператори;
•    застрахователни и асистанс компании;
•    компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети;
•    тиймбилдинг компании;
•    консулски служби;
•    НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
•    служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
•    КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Аеротур ММ услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

Прехвърлянето на вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство може да се наложи, за да ви предоставим услугата, която сте заявили, а вашите лични данни могат да бъдат достъпени от членове на Аеротур ММ , администратори на данни и доставчици на услуги от държави, които не предоставят същото ниво на защита на данните, каквото е на лице в Европейското икономическо пространство. Следователно, Аеротур ММ, при необходимост, ще вземе всички нужни мерки, във връзка с получателите на вашите лични данни, с цел гарантиране на адекватно ниво на защита, както е посочено в приложимото законодателство за защита на данните, по-специално чрез прилагането на стандартни договорни клаузи, публикувани от Европейската комисия или по решение на Европейската комисия, в които се посочва, че държавата, в която се намира получателят на прехвърлените данни, ще осигури адекватно ниво на защита на данните.

Ако във връзка с прехвърлянето на данни в чужбина, не може да се гарантира адекватно ниво на защита на личните данни, то ние ще поискаме вашето изрично съгласие по отношение на прехвърлянето на такива данни в чужбина. Моля, обърнете внимание, че прехвърлянето на такива данни може да е свързано с някои рискове, по-специално с риска, че в държавата на получателя на данните, е възможно трети страни да имат достъп до въпросните данни, и е възможно вие да не можете да упражните правата си като субект на данни и/или правото ви на възражение срещу действия, които биха могли да навредят на вашите лични данни и правото ви на неприкосновеност. Можете да намерите в уеб сайта, в частта с произход и дестинации, третите държави, до които вашите лични данни биха могли да бъдат прехвърлени. Същото можете да проверите и според дестинацията, до която пътувате.

Аеротур ММ  не носи отговорност за използването на данните ви от трети страни за техни собствени цели, когато такова използване е допустимо. В такива случаи, когато съответните трети страни също биха могли да се считат за администратори на данни, моля, вижте техните правила за поверителност за допълнителна информация

VII. Време за обработка и съхранение
Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

7.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
•    за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги – 1 месец от датата на приключване на услугата;
•    за резервация и издаване на самолетни билети – 1 месец от датата на приключване на услугата;
•    за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване – 1 месец от датата на приключване на услугата;
•    за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. – 1 месец от датата на приключване на услугата;
•    за счетоводни цели – 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

7.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Аеротур ММ изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани до оттегляне на съгласието.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

VIII. Права на субектите на лични данни

8.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Аеротур ММ информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
•    категориите лични данни, които се обработват;
•    целите на обработването;
•    получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
•    когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
•    съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
•    правото на жалба до надзорен орган;
•    когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
•    съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

8.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Аеротур ММ обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

8.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Аеротур ММ преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Аеротур ММ да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 8.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Аеротур ММ ).

8.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Аеротур ММ, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Аеротур ММ не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Аеротур ММнезабавно ще я преустанови.

8.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Аеротур ММ изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Аеротур ММ е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
•    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•    съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
•    субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 8.4 по-горе и Аеротур ММ няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
•    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Аеротур ММ няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
•    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•    за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Аеротур ММ;
•    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
•    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
•    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Аеротур ММвременно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
•    когато се оспорва точността на личните данни – за срок, който позволява на Аеротур ММ да провери точността на личните данни;
•    когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
•    когато Аеротур ММ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
•    когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 8.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Аеротур ММ имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Аеротур ММ може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

8.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Аеротур ММ, когато:
•    Аеротур ММ обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Аеротур ММ; и
•    обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Аеротур ММ към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

8.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Аеротур ММ обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

IX. Мерки за сигурност

Аеротур ММ предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
•    Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
•    Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
•    Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
•    Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
•    Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

X. Политика за „бисквитките“ (cookies)

Аеротур ММ използва онлайн идентификационни технологии – като бисквитки, уеб маяци или пиксели – в уеб сайтовете си. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайта на компанията: https://www.aerotourmm.com.

Аеротур ММ събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Аеротур ММ може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на „бисквитките“ чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на „бисквитките“ може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XI. Данни за контакт

„Аеротур ММ“ ЕООД
гр. София 1113, ул. „Шипка“ № 34, Руски Културно-Информационен Център, партер
тел.: 00359 2 9434900
e-mail: office@aerotourmm.com

За контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
гр. София 1113, ул. „Шипка“ № 34, Руски Културно-Информационен Центърq md,je,
тел.: 00359 2 943 49 00
e-mail: info@aerotourmm.com

Компетентен надзорен орган: Комисията за защита на личните данни
https://www.cpdp.bg/

Заявления могат да се подават към Аеротур ММ до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Аеротур ММ не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).

Посещавайки и използвайки страницата на Аеротур ММ ЕООД Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на Аеротур ММ ЕООД.
Следва да знаете, че периодично можем да изменяме и актуализираме настоящата политика за поверителност. В горната част на тази страница е упомената датата на последната актуализация на документа, което е и актуалната му версия.
Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, същите няма да могат да се използват за определени услуги, които се предлагат от нас. В резултат, няма да можете да използвате нашите услугите

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross