Визи за Русия общи условия

Гражданите на Република България, на държавите от ЕС, както и на Канада, САЩ, Австралия, Великобритания, лица без гражданство и др., които са във визов режим с Руската Федерация (с изключение на бившите държави от ОНД) е необходимо да получат входно – изходни визи за Русия преди влизане на територията на държавата.    Лица с дипломатически и служебен паспорт пътуват без виза.

Визи не се полагат на пропусквателните пунктове / летища, както и не се издават електронни такива.

Стикерът на визата трябва да бъде положен в оригиналния международен паспорт и да съдържа следната информация:

 • дата на полагане;
 • период на валидност на визата – разрешен срок за пребиваване на територията на Руската Федерация,
 •  гражданство;
 • фамилия, име, презиме на кирилица и на латиница (като не е задължително изписване според международния паспорт на кирилица, автоматично е заложен превод на руски на имената, изписани на латиница);
 • пол;
 • дата на раждане;
 • номер на международен паспорт;
 • номер на поканата;
 • номер на визата;
 • канеща организация (при туристическа виза – с указан „МВТ” лицензионен номер, град, в който е регистрирана канещата организация и номер на ваучер);

При повреден паспорт – липсваща част от страница, нарушени биометрични данни на първата страница на паспорта и т.н, паспортът се счита за невалиден, съответно това е основание за отказ на виза при валидни останали документи. Международният паспорт трябва да бъде сменен и подаден за оформяне на входно-изходна виза с копие на първата страница на стария паспорт, за да се удостовери валидността на поканата-основание за полагане на виза с посочени стари паспортни данни. Валидността на международния паспорт / документа за пътуване на лице без гражданство трябва да бъде не по-малко от 6 месеца след крайната планирана дата на пътуване или дата, указана в поканата-основание за полагане на виза. При валидност по-малка от 6 месеца не се прави изключение дори в случай на форсмажор /като смъртен случай на близък роднина/, съответно паспортът трябва да бъде сменен по етапния ред.

За кандидатстване за оформяне на всички типове визи за Руската Федерация е необходимо предоставяне на следните документи:

 • Оригинален международен паспорт с валидност минимум 6 месеца след крайната дата на визата;
 • Минимум две, свободни от печати и визи, страници в международния паспорт, за полагане стикера на визата, при заявка за двукратна или многократна виза двете страници трябва да бъдат една до друга;
 • Една цветна актуална снимка (правена през последните 6 месеца до кандидатстването за виза), паспортен формат, размер 3,5 на 4,5 см;
 • Полица на медицинска застраховка „Ассистанс” с покритие  от 30 000 евро, валидна за целия период на визата, действаща на територията на Руската Федерация или за първото пътуване по двукратна / многократна виза. Датите на първото пътуване трябва да бъдат потвърдени със съответния документ – самолетен, влаков билет, зелена карта на лек автомобил. Полицата трябва да съдържа следната информация: фамилия, име, презиме на кирилица и латиница, ЕГН за български граждани, съответно дата на раждане за чужди граждани, кандидатстващи за виза на територията на България, дата на сключване, номер на полицата, период на валидност, покритие, реквизити на застрахователя, списък на медицинските и медико-транспортни услуги, както и репатриране, да бъде указана територия на покритие, която да включва Руската Федерация;
 • Ксерокопие на първата страница на международния паспорт с указани личните данни на лицето, което ще кандидатства за виза;
 • Покана-основание за полагане на съответния тип виза, отговаряща на целта на пътуването;
 • Попълнен и разпечатан електронен формуляр за визова анкета https://visa.kdmid.ru  ;
 • Аеротур ММ съдейства за попълване на електронния формуляр, както и за комплектоване и обработка на пакета документи за съответния тип виза;

Преди подаване на паспорт за оформяне на виза за посещение на Руската Федерация се проверява наличността на други валидни визи за Русия. Не може да има две действащи визи в един международен паспорт. При желание за полагане на входно-изходна виза за Руската Федерация различна от действащата към момента (смяна на период на посещение, прекратяване на договор с компания, по чиято покана е оформена действащата виза и т.н.), то последната трябва да бъде анулирана, за да бъде възможно оформянето на желаната виза.

При необходимост от смяна на паспорт с действаща дългосрочна виза се попълва заявление за пренос на виза от стар в нов паспорт, като срокът на валидност на визата е съобразен с типа на пренесената виза. Визата за Руската Федерация автоматично се анулира при смяна на паспорт и не е валидна при предоставяне на стар и нов паспорт на съответните гранични власти.

При оформяне на пакета документи и последващото им подаване за полагане на виза се заплаща съответната такса, съобразена с типа виза и срока за издаването й.

Освободени от Консулска такса са следните категории лица:

 • деца до 6 ненавършени години,
 • инвалиди, пътуващи с цел лечение и лицата, които ги съпровождат при необходимост (за целта трябва да се предостави решение за ТЕЛК),
 • участници в спортни мероприятия и съпровождащите ги лица, вписани в поканата,
 • участници в научни конференции, творческа дейност, официални културни програми и мероприятия, както и такива за обмен между побратимени градове,
 • ученици, студенти, аспиранти, стажанти и съпровождащите ги преподаватели, целта на посещението на които е обучение или учебен стаж,
 • лица, предоставили покана за пътуване с хуманитарен характер, включително необходимост от спешна медицинска помощ, присъствие на погребение или посещение на тежко болен роднина по пряка линия. За целта трябва да се предоставят съответните документи, удостоверяващи родствената връзка, смъртен акт или потвърждение от болничното заведение, в което е хоспитализирано съответното лице,
 • членове на официални делегации, които вземат участие в преговори, срещи и консултации или лица, участващи по програми на обмен, провеждани на територията на Руската Федерация.