Русия виза Особен случай

Обикновена частна виза тип „Особен случай” се издава на чуждестранни граждани при необходимост от извънредно лечение, посещение на тежко болен или смъртен случай на близък роднина.

  • При издаване на частна виза на чуждестранен гражданин при спешно извънредно лечение на близък роднина е необходимо да се предостави писмена молба, адресирана до Посланика на Руската Федерация в Република България, както и писмено потвърждение за необходимостта от оказване на спешна медицинска помощ, хоспитализация, изследвания, тежка болест на близкия роднина, която изисква постоянни грижи от лечебно заведение на територията на Руската Федерация.  Писменото потвърждение трябва да бъде на официална бланка с указани юридически адрес и валиден данъчен (ИНН) номер, заверено с подпис и печат на съответното длъжностно лице.
  • При издаване на частна виза при смърт на близък роднина е необходимо да се предостави копие на смъртния акт или международна телеграма за смъртта на гражданина, която да бъде заверена от съответното длъжностно лице.
  • Частна виза може да бъде издадена на чужди граждани за посещение на военни и граждански гробове, въз основа на официален документ, потвърждаващ наличието на гроб на близък роднина.

Този тип визи могат да бъдат оформени на роднини по пряка линия  на починалото или тежко болно лице – съпрузи, деца, родители. Родствената връзка трябва да бъде удостоверена с предоставяне на копие на свидетелство за сключен граждански брак, акт за раждане.