Платформа за ОPC

Електронната платформа за ОРС е изградена и се администрира от Европейската комисия. Платформата, представлява единен портал за достъп на потребители и търговци, които искат да решат спор по извънсъдебен път, възникнал от сключени договори за онлайн продажба на стоки или услуги. Тя може да се използва за извънсъдебно разрешаване на спорове, възникнали между потребители и търговци, пребиваващи и установени в Европейския съюз.

Електронната платформа, изпълнява следните функции:

  • предоставя електронен формуляр за жалби, който може да бъде попълнен от жалбоподателя в съответствие;
  • уведомява ответната страна за подадената жалба;
  • определя компетентния орган или органи за АРС и предава жалбата до органа за АРС, която страните по спора са се споразумели да използват;
  • предлага безплатно електронно средство за управление на случаите, позволяващо на страните и на органа за АРС да провеждат процедурата за решаване на спора онлайн чрез платформата за ОРС;
  • предоставя на страните и на структурата за АРС езиков превод на информацията, която е необходима за решаването на спора и се обменя посредством платформата за ОРС;
  • предоставя електронен формуляр, чрез който органите за АРС предават информацията;
  • осигурява система за обратна връзка, която дава възможност на страните да изразят мнението си относно функционирането на платформата за ОРС и на органа за АРС, който е разгледал техния спор;
  • предоставя обща информация относно алтернативното решаване на спорове, съществуващите структури,координати на звената за контакт за ОРС, статистическа информация и др.

Много потребители не са запознати с наличието на органи за извънсъдебно решаване на спорове, както в България, така и в останалите държави-членки на Европейския съюз. Понякога, дори да и разполагат с такава информация, потребителите не могат сами да преценят кой е компетентният орган, който следва да разгледа техния спор с даден търговец. Създадената от Европейската комисия платформа има за цел преодоляване на тази трудност. Достатъчно е потребителят да подаде жалба чрез платформата, която автоматично идентифицира компетентния орган за АРС, който може да разгледа конкретния спор. Ето защо, компетентните органи на държавите-членки на Европейския съюз публикуват на платформата, информация за наличието на органи за АРС в съответната страна, обхвата на действието им, предмета на споровете, които разглеждат, процедурните им правила и др.

За да подадат жалба, потребителите трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на платформата за ОРС като информацията, която предоставят е достатъчна да определи компетентния орган за АРС

По материалите:

http://www.mi.government.bg

Аеротур ММ | aerotourmm.com | Политика за поверителност | Платформа за ОРС | 2001-2022
Туроператор с Удостоверение №04625 / 28.01.2005 | Администратор на лични данни с идентификационен №115643 / 20.05.2013

cross